Our place of worship

Undodiaid Caerdydd/
Cardiff Unitarians

Mae Undodiaid Caerdydd yn cwrdd yn NhE7 Cwrdd y Crynwyr, Heol Siarl, Caerdydd.

Ceir Gwasanaeth Cymraeg ar ail Sul y Mis am 4.00 o'r gloch. Gwasanaeth Saesneg bob Sul arall am 4.00 o'r gloch.

Ar yr ail Sul ym Mehefin a Medi, cynhelir gwasanaethau Cymraeg yng Nghapel Penrhiw, Amgueddfa Sain Ffagan am 4.00 o'r gloch.

Mae'r Undodiaid yn gymuned ysbrydol sy'n eich annog i feddwl dros eich hun.

SAIL Y FFYDD

o?= Credwn fod yn rhaid i berson feithrin ffydd yn ei gyd-ddyn.

o?= Mae Crefydd yn antur i'r Undodwr ac fe anogir pob person ddatrys a llunio ei grefydd yn o?=l ei gydwybod ei hun.

o?= Credwn mai daioni yw'r sail yr adeiladwyd pob person arno. Ni allem gredu fod unrhyw berson wedi cael ei eni i bechod. Mae'n gobaith wedi ei seilio ar ddaioni.

o?= Credwn yn y gallu sydd gan bob person i ddehongli ei grefydd yn o?=l ei gydwybod ei hun..

Y peth pwysig yw nid yn gymaint yr hyn a gredwn ond ffordd rydym yn trosi'r hyn a gredwn i weithred, a chyfrifoldeb gwE7r a gwragedd y byd yw hynny.

Felly fe gredwn mewn cyfrifoldeb ar gyfer bobl a dealltwriaeth rhwng dyn a'i gyd-ddyn.

CROESO'R UNDODIAID

Mae'r UNDODIAID yn eich croesawi:

o?= i brofi crefydd rydd ac ymchwilgar;

o?= i brofi tyfiant ysbrydol, wedi ei gyfoethogi gan ddealltwriaeth o'r Grefydd Gristnogol a Chrefyddau eraill; i addoli Duw a dathlu bywyd.

o?= i adeiladu cymuned grefyddol, groesawgar a chynwysedig; i barchu'r greadigaeth; I ymrwymo dros gyfiawnder cymdeithasol a gwasanaethu'r sawl sydd mewn angen.

CYSYLLTIADAU GYDA UNDODIAID ERAILL

Mae 22 o gynulleidfaoedd Undodaidd yng Ngymru, Mae 13 o'r cynulleidfaoedd hynny yng Ngheredigion, rhwng Llandysul a Llanbedr Pont Steffan. Cyfeirir ato fel "Y Smotyn Du". Mae wyth cynulleidfa yn y De Dwyrain - Y Wo?=g ym Mro Morgannwg, Notais, Trebanos, Gellionnen, Aberdo?=r, Cefncoed-y-Cymer, Abertawe yn ogystal o?= Chaerdydd. Mae cynulleidfa yng Nghaerfyrddin a chynulleidfa newydd ei sefydlu ym Mangor.

Mae pob un o'r cynulleidfaoedd hyn yn perthyn i Gymanfa Gyffredinol yr Undodiaid gyda phencadlys yn Llundain, ond fe drefnir y gwaith yng Nghymru gan y Gyfadran Undodaidd sy'n gweithredu fel dolen gyswllt rhwng y Gymanfa Gyffredinol o?='r cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Yn ogystal, mae gan Undodiaid y Ddeyrnas Unedig cysylltiadau rhyngwladol gyda gwledydd megis Yr Unol Dalaethau, Yr Almaen, Ffrainc, India, Rwmania a Thransylfania.