Our place of worship

Undodiaid Caerdydd/
Cardiff Unitarians


Mae Undodiaid Caerdydd yn cwrdd yn Nhy 'r Crynwyr, Heol Siarl, sydd wedi ei lleoli yng nghanol y ddinas. Ceir Gwasanaeth Cymraeg ar ail Sul y mis a Gwasanaeth Saesneg bob Sul arall am 4.00 o'r gloch.

Mae'r Undodiaid yn gymuned ysbrydol sy'n eich annog i feddwl dros eich hun. Credwn fod yn rhaid i berson feithrin ffydd yn ei gyd-ddyn. Mae Crefydd yn antur i'r Undodwr ac fe anogir pob person ddatgan a llunio ei grefydd yn ol ei gydwybod ei hun. Mae Undodiaid Caerdydd yn eich croesawi i brofi crefydd rydd ac ymchwilgar, i  brofi tyfiant ysbrydol wedi ei gyfoethogi gan ddealltwriaeth o'r Grefydd Gristnogol a chrefyddau eraill i addoli Duw a dathlu bywyd. i adeiladu cymuned grefyddol groesawgar a chynwysedig, i barchu'r greadigaeth ac i ymrwymo dros gyfiawnder cymdeithasol a gwasanaethu'r sawl sydd mewn angen.

Y mae Undodiaid Caerdydd yn aelod corfforaethol o'r. Cenhedloedd Unedig gyda dau o'm haelodau yn gweini ar Bwyllgor Gwaith y gangen yng Nghaerdydd.